Здравейте, Гост [Логин]
Територия на истината и свободното слово

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,
ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ WWW.DIAGNOSA.NET

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между www.diagnosa.net и всяко лице, наричано по-долу за краткост „потребител”, което ползва интернет сайта www.diagnosa.net услугите, предоставяни чрез него.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Интернет сайтът www.diagnosa.net (наричано по-долу „сайт” или www.diagnosa.net) предоставя на потребителите възможност за преглед на публикувани материали (статии, електронни книги, видеоматериали) наричани за краткост „публикувани материали“ в настоящите общи условия.
Чл.2 Потребителите в сайта са регистрирани / нерегистрирани.

Чл.3Нерегистриран“ е потребител, който няма регистрация в сайта.

Чл.4Регистриран“ е потребител, който е завършил успешно регистрация в сайта.

Чл.5 Регистриран потребител има право да пише статии. След одобрение тези статии ще бъдат достъпни в секция „Диагнозите Ви“ или „Усмивката Лекува“ от сайта.

Чл.6 Регистриран потребител има пълен достъп до публикуваните в сайта материали.

ІV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.7 Регистрацията в сайта се извършва посредством регистрационна форма.

Чл.8 Регистрацията е безплатна.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 16 При ползването на услугите, предоставени от сайта, потребителят се задължава:

  • (1) да не продава, или преотстъпва, определените му потребителско име и парола на трети лица;

V. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 17 Сайтът има право да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги в случай, че Потребител:

  • (1) нарушава разпоредбите на настоящите общи условия;
  • (2) чрез действията и/или думите си вреди на останалите потребители в сайта

Чл.20 Потребителят разбира и приема обстоятелството, че сайтът не поема никаква отговорност за достоверността на предоставената от другите потребители информация, както и за нанесени щети и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на услугите.

Чл.21 Сайтът не носи отговорност за каквито и да е щети, загуби и пропуснати ползи, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите условия от другите потребители.

Чл.22 Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получената парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителското име и парола.

Чл.23 Потребителят се задължава да уведоми незабавно сайта за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола от трети лица или за всяко друго нарушаване на сигурността. За дата на уведомяване се смята датата на получаване на уведомлението от www.diagnosa.net

Чл.24 Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост. Не се разрешава съдържание, разположено на Интернет страницата www.diagnosa.net да се променя по никакъв начин, нито да бъде копирано, публично разпространявано или използвано за маркетингови цели под каквато и да е форма, освен с изричното съгласие на собственика на сайта.

VII. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.28 Сайтът си запазва правото да актуализира настоящите общи условия, като се задължава да публикува промените на своята Интернет страница на адрес: www.diagnosa.net

Чл.29 Ако в рамките на 30дни от извършената промяна потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

Чл.30 Сайтът може да променя едностранно настоящите общи условия за регистрация, единствено ако промяната е в полза на потребителя.

VІII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31 Сайтът има право да променя технологията, дизайна, навигацията и концепцията на функционалностите без предварително известяване.

Чл.32 Сайтът си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с предоставяните услуги от него или другите регистрирани потребители, или с промени в условията за ползване и начините за използване на сегашните услуги.

Чл.33 Относно съдържанието на реклами в www.diagnosa.net, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Чл.34 За неуредените от настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.35 Всички възникнали спорове между сайта и потребителите се решават в дух на сътрудничество и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове между страните или отнасящи се до него, се разрешават по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Настоящите общи условия влизат в сила от 23 септември 2013г.

 Анкета:

Редно ли е 27 лета след промените все така да ни ръководят и поучават комунисти, ченгета, московски възпитаници, номенклатурни рожби учили на Запад, и нагаждачи?

View Results

Loading ... Loading ...